Báo cáo quản trị

NSH-CBTT Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023
NSH - CBTT báo cáo Quản trị năm 2021
NSH-CBTT Báo cáo Quản trị Công ty 2021 và Danh sách cổ đông lớn, Nhà nước.
CBTT- Báo cáo quản trị năm 2020 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Email us