Báo cáo tài chính

NSH-CBTT báo cáo Tài chính năm 2023 Sau kiểm toán
NSH-CBTT Báo cáo Tài chính Quý 4/2023 kèm theo bản giải trình chênh lệch lợi nhuận
NSH-CBTT báo cáo Tài chính Quý 3/2023
NSH-CBTT báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán 2022
NSH-CBTT báo cáo Tài chính Quý 2-2022 kèm theo bản giải trình chênh lệch lợi nhuận
NSH-CBTT báo cáo Tài chính Quý 4/2021 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận
NSH- CBTT Báo cáo Tài chính Quý 3-2021 và bản Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10%
NSH-CBTT báo cáo Tài chính giữa niên độ (tháng 6/2021) sau kiểm toán
NSH - CBTT Báo cáo Tài chính Quý 2/2021 kèm theo bản giải trình chênh lệch Lợi nhuận
NSH-CBTT báo cáo tài chính Quý 1/2021 kèm theo bản giải trình lợi nhuận
1 | 2

Email us