Công bố thông tin

NSH- CBTT ông Phan Tiến Hòa - Phó Tổng giám đốc đã bán 150.000 cổ phần
NSH - CBTT ông Nguyễn Minh Kế- Phó chủ tịch HĐQT đã bán 548.645 cổ phần
NSH- CBTT ông Lê Văn Thắng - TGĐ đã mua 548.645 cổ phần
NSH- CBTT Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ- Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cổ phần
NSH- CBTT ông Lê Văn Thắng - Tổng giám đốc đăng ký mua 1.000.000 cổ phần
NSH- CBTT ông Nguyễn Minh Kế - Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán 548.645 cổ phiần
NSH- CBTT ông Phan Tiến Hòa - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 150.000 cổ phần

Email us

0862 73 44 68