Công bố thông tin

Nghị Quyết HĐQT gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024
NSH- CBTT Nghị Quyết số 201/NQ-NSH - HĐQT
NSH- CBTT Báo cáo Quản trị năm 2023
NSH-CBTT Nghị quyết HĐQT
NSH-CBTT báo cáo Tài chính Giữa Niên độ sau Kiểm toán
NSH CBTT Báo cáo Tài chính Quý 2/2023
NSH CBTT Thông báo tỷ lệ sở hữu Nước ngoài
NSH-CBTT Giay phep KD laàn 2
NSH-CBTT Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Email us