Đại hội cổ đông

NSH- CBTT gia hạn ĐHĐCĐ năm 2021
NSH-CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021
NSH-CBTT biên bản+ nghị Quyết về việc ĐHĐCĐ Năm 2021
CBTT- Thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 12 ngày 06/07/2020
CBTT bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT/BKS và Danh sách người Nội bộ
CBTT Biên bản + nghị quyết kèm theo tài liệu ĐHDCD 2020
Thông báo dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Tải phai mềm Đơn đề cử, ứng cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Tải phai mềm giấy ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
1 | 2

Email us

0862 73 44 68