QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

NSH-CBTT báo cáo Tài chính Giữa Niên độ sau Kiểm toán
NSH-CBTT Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023
NSH CBTT Báo cáo Tài chính Quý 2/2023
NSH CBTT Thông báo tỷ lệ sở hữu Nước ngoài
NSH-CBTT Giay phep KD laàn 2
NSH-CBTT Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023 Bổ sung
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Email us