QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

NSH- CBTT giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán
NSH -CBTT báo cáo Thường Niên Năm 2021
CBTT - Ông Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 231.300 CP
NSH -CBTT giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC đã kiểm toán năm 2021
NSH-CBTT báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021
NSH-CBTT Ông Nguyễn Minh Kế- Phó Chủ tich HĐQT đăng ký bán 300.000 cp
CBTT - Ông Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 300.000 CP
NSH - CBTT Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 31/12/2021
NSH - CBTT báo cáo Quản trị năm 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Email us