QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

NSH- CBTT Thay đổi người Công bố thông tin.
NSH-CBTT báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán 2022
NSH- CBTT Giấy Chứng nhận đăng kí Chứng khoán thay đổi lần thứ nhất
NSH- CBTT Giấy Chứng nhận đăng kí Chứng khoán thay đổi lần thứ nhất
NSH- CBTT Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng năm 2022 kèm theo danh sách người Nội bộ
NSH-CBTT báo cáo Tài chính Quý 2-2022 kèm theo bản giải trình chênh lệch lợi nhuận
NSH-CBTT hợp đồng kiểm toán năm 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Email us