QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT- Thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 12 ngày 06/07/2020
CBTT bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT/BKS và Danh sách người Nội bộ
CBTT Biên bản + nghị quyết kèm theo tài liệu ĐHDCD 2020
Thông báo dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Tải phai mềm Đơn đề cử, ứng cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Tải phai mềm giấy ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2020 VÀ BẢN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN
Báo cáo lại BCTC riêng 2018 đã được kiểm toán
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Email us