QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

NSH- CBTT Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ- Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cổ phần
NSH- CBTT ông Lê Văn Thắng - Tổng giám đốc đăng ký mua 1.000.000 cổ phần
NSH- CBTT ông Nguyễn Minh Kế - Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán 548.645 cổ phiần
NSH- CBTT ông Phan Tiến Hòa - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 150.000 cổ phần
Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
CBTT- Báo cáo quản trị năm 2020 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
CBTT- Thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 12 ngày 06/07/2020
CBTT bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT/BKS và Danh sách người Nội bộ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Email us