Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2020 VÀ BẢN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN
Báo cáo lại BCTC riêng 2018 đã được kiểm toán
Báo cáo lại BCTC Tổng hợp 2018 đã được kiểm toán
Bản giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC đã soát xét 6 tháng 2020
Báo cáo tài chính Giữa niên độ 2020 đã được soát xét
CBTT- Báo cáo Tài chính, kèm theo bản giải trình chênh lệch Lợi nhuận Quý 2/2020
CBTT báo cáo quản trị Công ty kèm theo danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
CBTT- Thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 12 ngày 06/07/2020

Email us

0862 73 44 68