QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT thay đổi nhân sự
CBTT- Báo cáo quản trị năm 2020 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
CBTT- Thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 12 ngày 06/07/2020
CBTT bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT/BKS và Danh sách người Nội bộ
CBTT Biên bản + nghị quyết kèm theo tài liệu ĐHDCD 2020
Thông báo dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Tải phai mềm Đơn đề cử, ứng cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Tải phai mềm giấy ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
1 | 2

Email us

0862 73 44 68